Školka Unhošť

Provozní řád

Provozovatel: Rodinné centrum KLÍČEK, z.s.
Adresa: Pražská 26, 273 51 Unhošť
IČO : 22735976
Zodpovědná osoba: Ing. Martina Mohieddine
Zahájení provozu 1.5.2020

Typ – dětská skupina s celodenní péčí, s pravidelným provozem pondělí až pátek
Kapacita:
Počet míst: 24
Počet tříd: 2 pobytové místnosti

Věkové složení: věková skupina 2 až 6 let
Děti do 2 let věku přijímáme v případě volné kapacity. Péči o děti se speciálními potřebami není schopna DS z kapacitních a personálních důvodů zajistit.
Provozní doba: Dětská skupina Klíček od 7:00 do 16:30, Dětská skupina Nový Klíček od 7:00 do 16:00
Podmínky pro provoz: zařízení splňuje požadavky na hygienická zařízení dle návrhu zákona o dětské skupině (plocha pobytové místnosti a ložnice 4 m2 na 1 dítě, 1 wc na 6 dětí, sprcha; na 1 dítě připadá 1 lehátko, 1 židlička, prostor pro práci u stolu).
Využívání zařízení včetně pozemku pro jiné aktivity.

Druh aktivity a její časové zařazení – zařízení má k dispozici zahradu s rozlohou větší než 4m2 na 1 dítě – tuto využívá denně v čase mezi 9:30-11:30 a 13:00-16:30 + s ohledem na počasí0

Nástup dětí – od 7:15 do 8:30

Volná hra – od 7:15 do 9:00

Řízená aktivita – komunitní kruh od 9:15 do 9:30

Pohybové aktivity – jsou zařazovány nejméně 2x denně – vždy dopoledne v rámci pobytu venku a také v herně při cvičebních/tanečních aktivitách (říkanky s pohybem apod.).

Výlety – minimálně jednou za dva týdny mají děti možnost, v rámci poznávání okolí a pobytu ve volná přírodě, zúčastnit se výletu. Jezdíme například do místních statků za zvířátky, na lesní stezky nebo navštěvujeme zajímavá hřiště v okolních obcích. Doprava je zajištěna mikrobusem.

Umělecké aktivity – děti mají 2 – 3 x týdně možnost zapojit se do společné výtvarné, hudební nebo dramatické činnosti, dle tématu programu týdne . Jenou měsíčně je ve školce divadélko a keramická dílnička.

Pobyt venku – zpravidla jsou děti venku 1,5 hodiny dopoledne a 1,5h odpoledne s ohledem na dobu spánku a dobu odchodu domů, zároveň se tato doba upravuje s ohledem na venkovní teploty.

Odpočinek – k odpočinku využíváme část herny, kde jsou matrace nastavěny vedle sebe na výšku, před spaním se rozkládají, po spaní ukládají. Ložní prádlo mají děti samostatně uloženo ve svém fochu v regálu skříně.
Odpočinek následuje individuálně během dne s ohledem na potřeby dětí do 3 let + po obědě je dětem umožněno relaxovat v klidu na lehátku minimálně hodinu.

Stravování – v době oběda se stravuje tolik dětí, kolik je přítomno – tj. maximální počet 24 dětí.
Časový odstup jednotlivých jídel nepřesahuje 3 hodiny.
Celodenní jídlo pro děti zajišťuje provozovatel.

Pitný režim – Děti mají možnost nalít si kdykoli během dne ovocný čaj lehce doslazený přírodní šťávou či medem nebo vodu.

Způsob a intenzita větrání a vytápění
Teplota vzduchu:

Denní místnosti nejméně 20°C až 22°C.
Zastavení provozu zařízení – v místnostech určených k pobytu dětí při poklesu teploty vzduchu ve 3 po sobě následujících dnech pod 18°Cnebo při poklesu teploty vzduchu v těchto místnostech v jednom dni pod 16°C musí být provoz zařízení zastaven.
Kontrola teploty vzduchu – v prostorách s trvalou činností je zajištěna kontrola teploty vzduchu nástěnnými teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti, teploměr musí měřit teplotu s přesností±0,5°C

Větrání:

Režim větrání – větrá se pravidelně dle meteorologických podmínek v době, kdy jsou děti venku a to pobytová místnost i wc se sprchou.

Osvětlení:

Denní osvětlení:
V prostorách určených k trvalé činnosti dětí musí být zajištěno vyhovující denní osvětlení. Z důvodu různorodé orientace pracovních míst je převažující směr osvětlení shora.

Rovnoměrnost osvětlení:

denního bočního osvětlení: stanovená jako podíl nejmenší a největší hodnoty činitele denní osvětlenosti v rozsahu zrakového úkolu, musí být v prostorách s trvalým pobytem dětí nejméně 0,2, pro ostatní zrakové činnosti nejméně 0,15.
umělého osvětlení: stanovená jako podíl nejmenší a průměrné osvětlenosti v rozsahu pracovních míst musí být v prostorách s trvalou činností dětí nejméně 0,65, v prostorách s krátkodobým pobytem nejméně 0,4.

Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody:

Zařízení pro regulaci denního osvětlení – okna jsou opatřena zatemňujícími závěsy.
Barevná úprava místností a ploch.

Televizní obrazovky:

Nejsou umístěny.

Zdroj: Veřejný vodovod.

Kapacitní hlediska: Nejméně 60 l vody na den a na 1 dítě.

Výměna prádla: lůžkoviny se mění nejméně jednou za 3 týdny, ručníky jsou papírové na jedno použití, v případě potřeby dostávají rodiče dětí ložní prádlo domů na vyprání.

Způsob a četnost úklidu a čištění

Denní úklid:

setření na vlhko všech podlah, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem;
za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech (včetně dětských redukcí, nočníků a stupátek), rukojetí splachovadel a klik u dveří.

Týdenní, celkový:

jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů + omytí polic s pomůckami,

Generální:

minimálně třikrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor zařízení péče o děti, jedenkrát za dva roky malování, v případě potřeby ihned.

způsob a četnost desinsekce a deratizace
profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci s odbornými pracovníky DDD
manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace
pevné odpadky musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci, nebo do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů musí být ukládány zvlášť a vynášeny denně odpovídajícím způsobem.

Způsob a četnost úklidu a čištění

Denní úklid:

setření na vlhko všech podlah, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem;
za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech (včetně dětských redukcí, nočníků a stupátek), rukojetí splachovadel a klik u dveří.

Týdenní, celkový:

jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů + omytí polic s pomůckami,

Generální:

minimálně třikrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor zařízení péče o děti, jedenkrát za dva roky malování, v případě potřeby ihned.

způsob a četnost desinsekce a deratizace
profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci s odbornými pracovníky DDD
manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace
pevné odpadky musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci, nebo do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů musí být ukládány zvlášť a vynášeny denně odpovídajícím způsobem.

Výchova ke zdravému životnímu stylu –pečující osoby v zařízení vymýšlí vlastní programy podporující zdravý životní styl dětí a jejich rodin – počínaje přednáškami o zdravé stravě a konče prevencí nemocnosti dětí pravidelným větráním, častým pobytem venku, psychohygienou ve formě odpočinku dětí atd.
evidence a registrace úrazů1– zařízení, ačkoli není zřízeno podle školského zákona, se v otázce evidence úrazů školským zákonem řídí

Lékárnička první pomoci, seznam telefon. čísel, podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění– zařízení ačkoli není zřízenou podle školského zákona se v otázce ošetření úrazů školským zákonem řídí

Pokyny pro případy nouze (havárie, požár a jiné)

Provozní řád nenahrazuje havarijní, provozní a evakuační řády, podle kterých se řeší mimořádné situace.

Platnost od 1.5.2020