Školka Unhošť

Plán výchovy a péče Dětské skupiny Klíček

Při vytváření Plánu výchovy a péče jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Opírali jsme se o základní podmínky a požadavky pro činnost v Dětské skupině. Naše filosofie je založená na principech J. A. Komenského. Tím myšleno, že děti vedeme k samostatnosti, postupuje od jednoduchého ke složitějšímu, a zejména dbáme na přirozený vývoj dítěte v příjemném a bezpečném prostředí pomocí HRY.

Charakteristika plánu

Jan Amos Komenský definoval ve svých dílech myšlenky, díky kterým se i v dnešní době chceme ubírat a které jsou podkladem pro naše záměry. Naším záměrem je vytvořit pro dítě plnohodnotné a podnětné prostředí, ve kterém se bude cítit bezpečně, svobodně a ve kterém najde mnoho přátel. Nebude se obávat projevit své zájmy a potřeby. Myšlenky a požadavky, které formuloval, jsou pro nás inspirací a vybrali si pouze takové, které se ztotožňují s naší celkovou filosofií:

Vzdělávání od útlého věku.

Naše dětská skupina přijímá děti už od 2 let.

Od neznámého ke známému, od konkrétního k abstraktnímu.

Na děti klademe požadavky přiměřené jejich věku a záměrně je tím posouváme ve smyslu fyzického a psychického rozvoje.

Rok s barvičkami

jaro

Už se probuď, zelené Jaro!

První kvítí – Březen
Čarodějnický rej – Duben
Lásky čas – Květen

leto

Nespálíš mě, žluté Léto?

První paprsky – Červen
Voda je můj kamarád – Červenec
Radostné rozloučení – Srpen

podzim

Ulítnou ti listy, červený Podzime!

První seznámení – Září
Barevné stromy – Říjen
Poletující listy – Listopad

zima

Kde máš rampouchy, modrá Zimo?

Voňavé Vánoce – Prosinec
První sníh – Leden
Sporty v zimě – Únor

V tomto tematickém celku se zaměříme na přivítání Jara, kdy dítě učíme rytmizaci básničky společně v doprovodu s pohybem. Začínají měsíce prvního sluníčka, které v nás vzbuzují pocit energie, naplnění a lásky. Příroda se probouzí ze zimního spánku a s ním i náš čas trávený v přírodě.

Na konci tohoto tematického celku má dítě pojem o:

Velikonoční svátky
Jarní básnička na přivítání Jara
Láska k sobě, k druhému, k mamince (den Matek)
Pálení čarodějnic
Květiny
Měsíce v roce
Kolik mi je let? V jakém měsíci a ročním období jsem se narodil(a)
Domácí zvířata a jejich mláďata

V tomto tematickém bloku se zaměříme především na práci s knihou a velkou část jí v našem světě. Dále bychom děti chtěli brát na různé výlety, jelikož s tímto počasím se to slučuje a je mnohem účinnější dítě učit pomocí praxe.

Na konci tohoto tematického celku má dítě pojem o:

Sportovní aktivity v létě
Dopravní prostředky – co létá, plave, jezdí
Stromy a jejich plody
Kniha
Výlety do přírody
Ovoce/zelenina
Exotická zvířata a jejich mláďata
Zoologická zahrada
Lidské tělo

KOMPETENCE VYJÁDŘENÉ V ČINNOSTECH

Dítě a jeho tělo

házení a chytání míče
zvládnutí pohybu v členitém terénu
zacházení s drobným náčiním – nůžky, kladívko, tužka, model, hmota
rozlišujeme všemi smysly (hmat, čich, chuť, sluch, zrak)

Dítě a jeho psychika

Jazyk a řeč

správně vyslovuje, ovládá dech
pozná svoje jméno

2.poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie

dokáže vyjádřit, o čem přemýšlí
dokáže vyvodit charakteristické rysy předmětů a jevů, vzájemné souvislosti

3.sebepojetí, city, vůle

prožívá radost ze zvládnutého úkolu, překážky či soutěže
snaží se ovládnout své afektivní chování

Dítě a ten druhý

dokáže se ve skupině domluvit na společném řešení
vnímá nespravedlnost, lhostejnost či agresivitu
neposmívá se druhým dětem

Dítě a společnost

dokáže vyjádřit sebe sama tancem i malbou

Během týdne se pravidelně střídají následující činnosti:

Malý výtvarník

Malování, kreslení pomocí různých technik, stylů, pomůcek (pastelky, temperové barvy, anilinové barvy, voskovky)

Malý pracovník

Práce s nůžkami, lepení, trhání papíru, lehké prvky origami

Malý hudebník

Rozvoj poslechu hudby, rytmus a tempo písně, zapamatování základních tanečních prvků, textu písně, poslech instrumentální hudby a jeho aplikace ve Vv, Tv, aj.

Malý předčtenář

Práce s knihou (při spontánních hrách, s obrázky), vyprávění příběhu podle obrázků, dramatizace příběhu

Malý badatel

Zkoumání fyzikálních zákonitostí, pokusy, samostatná zvídavost

Ahoj, ahoj! V tomto tematickém bloku se seznámíme společně s dětmi v našem malém prostoru pro celoroční hru, kde společně zažijeme nemálo zábavy, dobrodružství, ale zároveň se spolu přiučíme něčemu novému. Tyto měsíce jsou plné pestrých barev, a i příroda si s nimi dokáže vyhrát, nejenom my na paletě.

Na konci tohoto tematického celku má dítě pojem o:

Kdo jsem, jméno, záliby
Seznámení s novými prostory budovy, okolní příroda
Členy rodiny
Změny v přírodě, současné roční období a jeho projevy v přírodě
Vyjmenovat základní barvy, tvary
Práce s přírodním materiálem (listy, plody)
Drakiáda
Halloween
Divoká zvířata a jejich mláďata

KOMPETENCE VYJÁDŘENÉ V ČINNOSTECH

Dítě a jeho tělo:

vědomě napodobit jednoduchý pohyb (např. pomocí říkadel nebo doprovodu hudby)
zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky (zvládat osobní hygienu, oblékat se/svlékat se)
zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (uklidit hračky po hře, udržovat pořádek)

Dítě a jeho psychika:

Jazyk a řeč:

porozumět slyšenému slovu
vést rozhovor

Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie:

soustředit se na činnost a udržet pozornost
chápat prostorové pojmy a částečně se orientovat v čase (dny, poledne, večer, apod.)

Sebepojetí, city, vůle

odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých
přijímat pozitivní ocenění i ve svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním

Dítě a ten druhý:

navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče

umět pozdravit, poprosit, poděkovat (formou nápodoby)

Dítě a společnost:

začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky
adaptovat se na prostředí školy a jejich běžných proměn
zacházet šetrně s hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami

V tomto tematickém bloku představíme zimu jako sice chladné období, ale plné alternativních možností trávení volného času a to nejen doma v teplíčku. Některá zvířátka ulehla k zimnímu spánku, ale o jiné, jako jsou ptáčci, je potřeba se také postarat. Nesedíme doma, víme, co si máme obléknout.

Na konci tohoto tematického celku má dítě pojem o:

Zimní sporty
Oblečení, jaké se nosí v zimě
Počasí v zimě, současné roční období a jeho projevy v přírodě
Stopy zvířat ve sněhu
Vánoce
Zimní radovánky – sněhulák, sáňkování, koulování,…
Všechny roční období
Krmení ptáčků, zvěře
Čert a Mikuláš

KOMPETENCE VYJÁDŘENÉ V ČINNOSTECH

Dítě a jeho tělo:

orientace v prostoru – házení míče, koulování, sáňkování, tanec
učit se sladit pohyb s hudbou
učit se rozlišovat rozdíly – chuťově, hmatově, vizuálně
ukázat, co je pro mne a ostatní nebezpečné, nezdravé

Dítě a jeho psychika

1.Jazyk a řeč

reprodukovat krátkou pohádku, básničku
seznamovat se se slovy, které děti neznají
učit se vést rozhovor na známé téma

Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie:

učit se vnímat všemi smysly
učit se poznávat prostorové pojmy – vpravo, vlevo, nahoře, dole, uprostřed
tvořivě myslet – při výtvarných, hudebních, pohybových činnostech

Dítě a ten druhý

mít ohled na druhého, umět se omluvit
překonat stud, vhodným způsobem komunikovat s dospělým
umět pozdravit, poprosit, poděkovat

Dítě a společnost

utvořit si základní dětskou představu o tom, co je dobře, a co špatně, co se smí a nesmí
odmítat společensky nežádoucí chování (lež, ubližování druhým, apod.)

Učitelka ovládá všechny podstatné kompetence, které požadujeme po dětech, aby je i oni sami zvládli.

Ke každému dítěti přistupujeme jako k unikátní perle, která potřebuje svou jedinečnou péči. Je to způsobeno i tím, že nejsme tolik přehlceni dětmi jako jiné mateřské školy.

Demokratičnost ve vzdělání.

Každý, kdo má zájem prožít s námi dobrodružství je k nám bez výjimek přijat. Nebereme ohledy na to odkud je, pokud má rád zábavu.

Spojení školy se životem

Snažíme se o úzkou spolupráci s rodiči, aby i oni měli možnost podílet se na plnohodnotném životě dítěte mimo domov.

Náš záměr je přimět děti chovat se přirozeně v pro ně novém prostředí a to pomocí herních prvků, které rozvíjí nejen lehkou motoriku, ale zároveň v nich vzbudit fantazii a představivost. Nezapomínáme na pestrou paletu emocí, které se snažíme pro děti dělat srozumitelnější. To vše bude probíhat s přihlédnutím na jejich individuální schopnosti, zájmy a momentální potřeby. Snažíme se o plnohodnotné začlenění dítěte do společnosti skrze prosociální chování jak k sobě, tak k druhému, či dokonce vztahu k přírodě. Nezapomínáme ani na to, přiblížit dítěti denní harmonogram a naučit ho tím jistotě ve světě.

Hlavní cíle v průřezu roku:

Dítě se učí rozvíjet své komunikační schopnosti v rámci svých potřeb.
Dítě se orientuje v tělesném schématu v podobě jemné a hrubé motoriky.
Dítě se učí chovat prosociálně k sobě, k druhému, k okolí.

Dílčí cíle:

Dítě se naučí správně držet psací náčiní.
Dítě se naučí základním prvkům stolování.
Dítě se naučí správné hygieně.
Dítě dokáže říci své celé jméno.
Dítě se naučí vnímat rytmus písně, jednoduché taneční prvky, a dokáže rytmus přenést do Orffových nástrojů.
Dítě dokáže pracovat s temperovými, anilinkovými barvami.
Dítě se naučí stříhat, lepit, tvarovat.
Dítě se učí orientaci v přírodě okolo svého bydliště.

 • Maximální rozvoj potenciálu dětí
 • prosociálních prvků ve skupině vrstevníků
 • osvojení bezpečného chování a uvědomění si informací o možných nebezpečích
 • rozvíjí poznávací schopnosti a smyslové vnímání, volné vlastnosti
 • přihlédnutí ke specifickým potřebám ostatních dětí
 • osvojení základních hodnot společnosti a osobnostních postojů a základních pravidel chování ve společnosti
 • osvojení základů zdravého životního stylu
 • rozvíjí řečové dovednosti a komunikativní dovednosti
 • vytváří si pozitivní vztah k přírodě, k sounáležitosti k prostředí, ve kterém žije, a úctu k životu
 • osvojí si představivost časové posloupnosti, stálost denních aktivit
 • rozvíjí prvky hrubé motoriky jako je chůze, běh, skoky, poskoky, hod, lezení, aj.
 • najde pochopení v emocionálních projevech, vyjadřování svých pocitů
 • umí řešit spory bez agrese, se vzájemnou úctou
 • umí samostatně přemýšlet nad vyřešením zadaného úkolu
 • experimentuje, objevuje své schopnosti, dovednosti
 • osvojí si základy sebeobsluhy, hygienických dovedností, stolování
 • naučí se pracovat s jinou dospělou osobou, důvěřuje jí

Platnost od 1.5.2020